140 میلیون زمین دونبش، پلاک 4 گلبهار مشهد خراسان رضوی - سنگ سفید